Dnia 12 czerwca 2024 roku  (środa)  o godz. 13:00  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się II sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.

5. Przyjęcie informacji Komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2023 rok.

6. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie w 2023 roku.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu za 2023 rok oraz wykazu potrzeb na rok 2024.

9. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.

10. Przyjęcie informacji o przygotowaniu szkoły i przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

11. Przedstawienie raportu o stanie gminy.

12. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz przeprowadzenie debaty.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lubanie.

14. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2023:

a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,

b) informacji o stanie mienia komunalnego,

c) sprawozdania finansowego,

d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,

e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy  i udzielenia absolutorium,

f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy  z wykonania budżetu gminy.

15.Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2023 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2024-2030.

19.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2024.

20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych gminy Lubanie.

21.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie.

22.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Rady Gminy Lubanie.

23.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet dla sołtysów.

24.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości Lubanie.

25. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Lubanie.

26. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Lubanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Lubanie.

28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez gminę Lubanie.

29. Informacje bieżące i wolne wnioski.

30. Zakończenie obrad.

RAPORT.O STANIE GMINY LUBANIE za 2023

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Lubanie

Wniosek udział w debacie

Oglądaj Online