Dnia 30 listopada 2023 roku  (czwartek)  o godz. 1330 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2023 roku”.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023-2029.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na
  rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia jej wysokości i zasad poboru.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
  2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych w miejscowości Bodzia i Ustronie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego
  z Gminą Brześć Kujawski w  zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Lubanie.
 17. Informacje bieżące, wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

zobacz online