Dnia 25 września 2023 roku  (poniedziałek)  o godz. 1330 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy.
 6. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2023 roku.
 7. Przyjęcie informacji o wynikach z egzaminu klas VIII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu systemu utrzymania czystości na terenie gminy
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Lubanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Lubanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023-2029.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na
  rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od
  samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Kujawy 2035.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie użytków ekologicznych.

Zobacz online