Wydawanie Skierowań do otrzymania Pomocy Żywnościowej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym -skierowanie wydaje się na Podprogram 2021 Plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu informuje, że osoby które są zainteresowane otrzymaniem paczki żywnościowej proszone są o zgłoszenie się do GOPS w Lubaniu do 11 lipca 2023r. w celu otrzymania skierowania (liczba paczek ograniczona).

Wszelkie informacje dotyczące wydawania skierowań można uzyskać pod nr tel. 054 251 34 13.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą :

– 1 823,60(netto) dla osoby samotnie gospodarującej,

– 1 410zł (netto)w przypadku osoby w rodzinie.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

– alimenty,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego (przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł),

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

– dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:

–  świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  wychowaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów

o systemie oświaty (stypendium szkolne),

– wartości świadczenia w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.