Urząd Gminy Lubanie informuje, że po przeprowadzonej modernizacji, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kucerzu będzie czynny od dnia 07.12.2021r.

Odpady do PSZOK można dostarczać w następujące dni tygodnia:
wtorki w godz. 9.00-14.00 oraz soboty w godz. 10:00-14:00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu: tel. 538 – 330 – 621

Do PSZOK-a mieszkańcy gminy Lubanie mogą przywozić nieodpłatnie odpady problemowe z gospodarstw domowych takie jak: leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny   i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (do 200 kg/nieruchomość/rok), odpady budowlane (do 500 kg na nieruchomość/rok) oraz zużyte opony z samochodów osobowych            (do 4 szt./nieruchomość/rok).

Dostarczone do PSZOK odpady muszą być posegregowane, w przypadku przywiezienia odpadów zmieszanych pracownik punktu ma prawo odmówić ich przyjęcia. Odpady przyjmowane do PSZOK będą ważone oraz ewidencjonowane.

W przypadku zlecenia transportu odpadów innej osobie, właściciel odpadów zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia i przekazania go osobie transportującej odpady.

Oświadczenie można pobrać w Urzędzie Gminy Lubanie (pok. nr 16) oraz ze strony internetowej Gminy Lubanie, zakładka gospodarka odpadami.