Dnia 30 listopada 2021 r.  (wtorek) o godz. 14 .15 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Lubanie w formie zdalnego trybu obradowania.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie wraz z informacją o kształtowaniu się
 • wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za  I półrocze 2021 roku.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2021.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
 • Lubanie na lata 2021-2028.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubanie z organizacjami
 •    pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
 •      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok.
 1.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu
 • Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubanie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącej Rady Gminy Lubanie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
 •     z mieszkańcami Gminy Lubanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
 • odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
 • w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
 1.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
 • odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez
 • gminę Lubanie oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
 1.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu nadzoru nad żłobkiem gminnym.
 2.     Informacje bieżące i wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.