ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2022 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia  14 stycznia 2022 roku.

w sprawie zmiany Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Lubaniu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 r. poz. 1371 zm. poz. 1834) oraz § 16 Statutu Żłobka Gminnego w Lubaniu stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXII/199/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia
28 października 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Lubaniu zarządza się, co następuje:

§1. W Regulaminie Rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Lubaniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.53.2021 Wójta Gminy Lubanie z dnia 15 grudnia 2021 roku zmienionego Zarządzeniem nr 0050.59.2021 Wójta Gminy Lubanie z dnia 31 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.§5 otrzymuje brzmienie „Rekrutacja odbywać się będzie od 17 grudnia 2021 r. do
28 stycznia 2022 r., jak również będzie trwał nabór ciągły w przypadku rezygnacji dziecka. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Lubaniu, Lubanie 28A – sekretariat w godzinach pracy Urzędu tj.:

– poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30,

– wtorek od 7.30 do 17.00,

– piątek od 7.30 do 14.00.”

§2. Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych

w Lubaniu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rekrutacja do żłobka Gminnego w Lubaniu


Rekrutacja do żłobka Gminnego w Lubaniu