Miło nam poinformować, że KGW Sołectwa Włoszyca przystąpiło do „Programu grantowego wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich 2023”. Organizatorem programu jest Fundacja Banku Pekao S. A.Celem programu jest wspieranie poprzez finansowanie lub dofinansowanie działań w zakresie:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

KGW Sołectwa Włoszyca otrzymało grant w wysokości 6915 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą : KGW Sołectwa Włoszyca z folklorem” na zakup strojów  folklorystycznych. Dziękujemy Fundacji Banku Pekao S.A. , która doceniła zgłoszoną przez nas inicjatywę przyznając  środki finansowe.