Szanowni Mieszkańcy! Wdrażamy kolejny program ekologiczny, tym razem dotyczy wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania. W związku z tym opracowaliśmy gminny program dofinansowania kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z dwóch źródeł dofinansowania – z budżetu gminy oraz z programu Czyste Powietrze. Uchwała Nr  XXI/188/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie wejdzie w życie w dniu 15 października br.

W kolejnych dniach na stronie internetowej gminy Lubanie w zakładce BIP zostanie ogłoszony nabór wniosków o przyznanie dofinansowania. Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Gminy Lubanie i realizowane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy Lubanie na dany rok.

Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

1) decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczących planowanej inwestycji, jeżeli są wymagane;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – pisemną zgodę właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości;

3) w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości – pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów zakupu nowego źródła ogrzewania. Dotacji będą podlegać urządzenia grzewcze, fabrycznie nowe, zakupione i zamontowane po dacie podpisania umowy o udzielenie dotacji.

UWAGA! Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia zakupione przed datą podpisania umowy.

W przypadku uzyskania dotacji z innych źródeł, suma dofinansowań nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubanie. W przypadku gdy nieruchomość jest wykorzystywana częściowo do działalności gospodarczej, w tym działalności wytwórczej w rolnictwie lub rybołówstwie a częściowo do celów mieszkalnych oraz możliwe jest wykazanie, w jakiej części inwestycja dotyczy poszczególnych części nieruchomości – pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jest ta część dotacji, której udzielenie skutkuje przysporzeniem korzyści na rzecz działalności gospodarczej. Udzielenie dotacji do nieruchomości wykorzystywanej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jedynie do celów mieszkalnych nie stanowi pomocy de minimis.

Dotacja udzielana jest jednorazowo w wysokości:

1) 30% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych ) w przypadku wymiany systemów ogrzewania węglowego na kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo – olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., kocioł na biomasę c.o., kocioł na paliwo stałe;

2) 25% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych ) w przypadku wymiany systemów ogrzewania węglowego na pompę ciepła.

Kocioł na paliwo stałe musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) zapewniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz.UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str, 51);

2) posiadać wyłącznie automatyczne podawanie paliwa;

3) nie posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.

W załączeniu uchwała Nr  XXI/188/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie.

Więcej informacji na ten temat pod numerem telefonu Urzędu Gminy w Lubaniu  54 251 33 12 (pokój nr 16).

 

Wójt Gminy Lubanie

Larysa Krzyżańska