Dnia 30 listopada 2022 roku  ( środa)  o godz. 1300 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2022-2029.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej na terenie Gminy Lubanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 18. Informacje bieżące, wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Oglądaj online