Dnia 21 czerwca 2022 r.  ( wtorek  )  o godz. 1430  w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie informacji Komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2021 rok.
 6. Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie kultury i rozrywki w gminie w 2021 roku.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu za 2021 rok oraz wykazu potrzeb na rok 2022.
 9. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 10. Przyjęcie informacji o przygotowaniu szkół i przedszkola na rok szkolny 2022/2023.
 11. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
 12. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz przeprowadzenie debaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lubanie.
 14. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2021:
 15. a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,
 16. b) informacji o stanie mienia komunalnego,
 17. c) sprawozdania finansowego,
 18. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
 19. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy przez Wójta Gminy  i udzielenia absolutorium,
 20. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy  z wykonania budżetu gminy.
 21. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2021 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na
  rok 2022.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2022-2029.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015-2023.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości położonej w miejscowości Probostwo Dolne.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Lubanie.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Lubanie, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od opłat.
 31. Informacje bieżące i wolne wnioski.
 32. Zakończenie obrad.

Komunikat przewodniczącej

Raport o stanie gminy za rok 2021

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie

zobacz online