Dnia 16 września 2022 roku  ( piątek)  o godz. 1430 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.
 6. Przyjęcie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy.
 7. Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu Piłkarskiemu za I półrocze 2022 roku.
 8. Przyjęcie informacji o wynikach z egzaminu klas VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.
 9. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu systemu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubanie.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2022-2029.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Probostwo Dolne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubanie na rok szkolny 2022/2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Lubanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Żłobkowi Gminnemu w Lubaniu.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Lubaniu oraz nadania mu statutu.
 20. Informacje bieżące i  wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

 Transmisja online