Dnia 14 marca 2024 roku  (czwartek)  o godz. 1300  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Lubanie.
 6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy Lubanie oraz jej Komisji za rok 2023.
 7. Przyjęcie informacji w sprawie inwestycji planowanych do wykonania w 2024
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie w 2024 roku”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2025.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2024-2030.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na
  rok 2024.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Lubanie.
 15. Informacje bieżące, wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Oglądaj online