Dnia 19 grudnia 2023 roku  (wtorek)  o godz. 1300  w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2023-2029.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na
  rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2024 rok dla zakładu budżetowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2024-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubanie na lata 2023-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Informacje bieżące, wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Oglądaj Online