Wójt Gminy Lubanie rozstrzygnęła przetarg na zadanie ,,Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie”. Planowany termin wykonania zadania inwestycyjnego upływa 30.08.2019 r.Ofertę złożyło 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., na kwotę 540.961,00 zł brutto.Dofinansowanie z PROW wyniesie 275.123,00 zł. Pozostała część zostanie sfinansowana z środków własnych gminy.