bez tytulu 2738f

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-427/22

Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2022

 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży

 Cel ogólny:

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:

 CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

 Oś Priorytetowa  7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Załączniki:

0 ogłoszenia wniosku o dofinansowanie RPO 7 06.05.2022.docx

1. Kryteria wyboru projektu.docx

2.Warunki udzielenia wsparcia.pdf

3. Zasady wsparcia projektów.docx

4. wniosek o dofinansowanie – marzec 2021.doc

4. wniosek o dofinansowanie – marzec 2021.pdf

5. Instrukcja_uzytkownika_GWD.pdf

6. Regulamin uzytkownika GWD.pdf

7. Instrukcja wypełniania wniosku – czerwiec 2021.doc

7. Instrukcja wypełniania wniosku – czerwiec 2021.pdf

8. Instrukcja wypełniania załączników wraz z załącznikami.zip

9. Lista załączników.docx

9a. Lista wymaganych dokumentów.docx

10. Umowy EFRR.zip

11. Wzór wniosku o płatność.doc

12. LSR.rar

13_PROCEDURY_KONKURSOWE_06.05.2021.pdf

14. Standardy ksztaltowania ladu przestrzennego – 15.06.2016r..pdf

15. Zalacznik_Standardy dostepnosci dla polityki spojnosci.pdf

16. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD.docx

Dokumenty Pomocnicze cz 1.zip

Dokumenty pomocnicze cz 2.zip