bez tytulu 09225

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 2/2022

Termin składania wniosków: od dnia 7 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022r. do godz. 15:30

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30. do15.30

wtorek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: Premia

 Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Załączniki:

Ogłoszenie premie 2-2022.doc

Wniosek o przyznanie pomocy.xlsx

Wniosek o przyznanie pomocy .pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.pdf

Biznesplan.docx

Biznesplan pdf.pdf

Tabele finansowe biznesplan.xlsx

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.pdf

Umowa o przyznaniu pomocy.pdf

Zal_2 do umowy_Wykaz dzialek.pdf

Zal_1 do umowy_BP.pdf

Zal_3 do umowy_Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.pdf

Zal_4 do umowy_oświadczenie o wyrażeniu zgody.pdf

Zal_5 do umowy _oświadczenie o niepozostawaniu w związku mał..pdf

Wniosek o płatność .pdf

niosek o płatność.xlsx

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf

Wykaz faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentującej poniesione koszty.xlsx

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu.xlsx

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.pdf

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielania wsparcia.docx

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.docx

Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.doc

Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW).docx

Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD.docx

Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych.docx

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.pdf

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.xlsx

Informacja pomocniczy przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.pdf