Gmina Lubanie przystąpiła do zakupu węgla dla gospodarstw domowych. Dzisiaj otrzymaliśmy link uprawniający do złożenia zamówienia. W poniedziałek odbędzie się wideokonferencja z Ministerstwem Aktywów Państwowych dot. dystrybucji węgla kamiennego. Mam nadzieję, że podczas konferencji zostaną doprecyzowane warunki zamówienia, sprzedaży i dystrybucji węgla przez gminy. Według otrzymanej informacji gmina prawdopodobnie otrzyma do sprzedaży węgiel kolumbijski o wartości opałowej 24200 kJ/kg.

3 listopada znowelizowano przepisy dot. dodatku węglowego, które rozwiązały „problem jeden adres jeden dodatek”.

W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego musi zostać sporządzona notatka służbowa.

Wójt będzie również dokonywał wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Jeden lokal jeden dodatek

Jeden dodatek węglowy w takim przypadku będzie przysługiwał wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkujących w tym lokalu.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami wójt będzie mógł przyznać dodatek węglowy z urzędu. „W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku” – stanowi ustawa.

Szczegółowych informacji w sprawie znowelizowanej ustawy o dodatku węglowym będzie udzielał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych pod nr tel. 54 251 33 12 wew. 48.

Prosimy dzwonić po 9 listopada br.