Informujemy, że w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień
15października 2023 r. Wójt Gminy Lubanie zapewnia bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do i z lokalu wyborczego.

Uprawnionym do bezpłatnego transportu jest:

1) wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

oraz

2) wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Bezpłatny transport obejmuje:

  1. a) transport do lokalu – z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w Gminie Lubanie – do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego

spisie wyborców ujęty jest ten wyborca,

  1. b) transport powrotny – z lokalu wyborczego do miejsca, w którym wyborca rozpoczął podróż.

Zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborca powinien zgłosić do

Urzędu Gminy Lubanie w terminie do dnia 2 października 2023 r.

Zgłoszenia przyjmuje pełnomocnik ds. wyborów Kamila Hołtyn, pok. nr 2, tel. 54 251 33 12 wew.27, e-mail: sekretariat@lubanie.com

Zgłoszenia można dokonać ustnie (osobiście), pisemnie lub w formie elektronicznej.

W zgłoszeniu należy podać:

1) nazwisko i imię (imiona) wyborcy;

2) numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy;

3) oznaczenie miejsca zamieszkania lub miejsca, z którego ma rozpocząć się transport;

4) wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego;

5) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

W przypadku wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż w zgłoszeniu

wyborca dodatkowo oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

O godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, zgłoszeni wyborcy zostaną poinformowani najpóźniej do dnia 12 października 2023r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu

powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego niepóźniej niż do 13 października 2023 r.

Wycofanie zgłoszenia albo rezygnacja z transportu powrotnego mogą być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Wniosek transport wybory