Dnia 8 lutego 2023 roku  ( środa)  o godz. 1300 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XXXIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i  transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubanie.
  7. Zakończenie obrad.

zobacz online