Dnia 22 sierpnia 2023 roku  ( wtorek)  o godz. 1400 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu odbędzie się XL sesja nadzwyczajna Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów  w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych z wyjątkiem szkół specjalnych, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubanie.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubanie.

8.Zakończenie obrad.

Oglądaj Online