W związku z nieprawdziwą informacją, która pojawiła się w przestrzeni publicznej na temat realizacji projektu na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła dla mieszkańców gminy Lubanie, przedstawiamy prezentację na temat przebiegu naboru uczestników projektu, która również została przedstawiona na Sesji Rady Gminy Lubanie w dniu 22 grudnia 2022 r.

W poniższej prezentacji możemy prześledzić przekazane informacje i ogłoszenia dotyczące możliwości uczestnictwa w projekcie, które były opublikowane na stronie internetowej gminy i są tam do dnia dzisiejszego. Informacje te były również przekazane przez kurendę w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ponadto dostępna jest również relacja z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia 25.02.2020 r., na której Wójt Gminy Lubanie poinformowała o możliwości uczestnictwa w projekcie.

Projekt realizowany przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach RPO WK-P na 2014 – 2020 zakłada transparentność oraz równe traktowanie beneficjentów. Program nie dopuszcza stosowania preferencji dla poszczególnych osób. Jedynym kryterium dostępu było posiadanie budynku mieszkalnego oraz złożenie wniosku – deklaracji uczestnictwa w projekcie. Nabór rozpoczął się 5 marca 2020 r. Ostatni wniosek zainteresowanej osoby wpłynął 25 maja 2020 r. Obostrzenia związane z pandemią zostały wprowadzone dopiero 16 marca 2020 r., przy czym Urząd Gminy cały czas działał i przyjmował wnioski i dokumenty.

Programem, który przewiduje preferencje dla rodzin wielodzietnych oraz z niskimi dochodami, to Czyste Powietrze, który zakłada o wiele wyższe dofinansowanie niż w programie realizowanym przez Urząd. Ponadto również w tym programie pomagamy uzyskać dofinansowanie każdemu, kto chce skorzystać z dotacji.

Poniżej prezentacja przedstawia dokumenty informujące mieszkańców o realizacji programu.

Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Lubanie