Wójt Gminy Lubanie informuje, że Gmina Lubanie przystąpiła do projektu pod nazwą „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020
Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a Partnerem tego projektu jest Gmina Lubanie, w imieniu której realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka. W ramach Projektu usługą teleopieki na terenie gminy Lubanie będzie objętych 7 mieszkańców potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Osoby te otrzymają bransoletki życia – urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy. Marszałkowski system opiekuńczo-ratunkowy składa się z nadajników/odbiorników umożliwiających szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
W dniu 8 listopada 2021r. podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, na ręce Pani Wójt Larysy Krzyżańskiej oraz Pani Kierownik GOPS Marioli Danielewskiej, zostały przekazane dla 7 mieszkańców naszej gminy bransoletki życia – urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy