Wójt Gminy Lubanie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubanie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.08.2022r. do 08.09.2022r.  – szczegółowe informacje na stronie BIP (https://lubanie.rbip.mojregion.info/), w zakładce Planowanie przestrzenne”.