Gmina Lubanie uzyskała pozytywną ocenę w konkursie „Dostępny samorząd  – granty” ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych (PRFON), realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Tym samym gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 44.000 zł na poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, osób z problemami wzroku i słuchu oraz problemami poznawczymi. W ramach otrzymanego grantu gmina zakupi m.in. usługę tłumacza języka migowego on-line, tabliczki z oznaczeniem dla osób niewidomych i słabo widzących, piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia, przenośną pętlę indukcyjną, oznaczenie ciągów komunikacyjnych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu JST otrzyma wsparcie w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.