Rada Gminy Lubanie zaakceptowała wykonanie budżetu gminy za 2018 r. i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie Larysie Krzyżańskiej. Głosowanie odbyło się w trakcie IV Sesji Rady Gminy Lubanie w dniu 28 maja 2019 r.