Wójt Gminy Lubanie informuje, że wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych można składaćw Zakładzie Usług Komunalnych Gminy Lubanie, Lubanie 61.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy: www.lubanie.com lub w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.

Wnioski można składać w terminie od 4 listopada br.

Złożony wniosek będzie miał nadany numer kolejności jak złożone wcześniej przez mieszkańca zapotrzebowanie na preferencyjny zakup węgla.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna
w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

We wniosku należy złożyć oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 tzn.:

  1. do dnia 31 grudnia 2022 r. – 1500 kg.
  2. od dnia 1 stycznia 2023 r. – 1500 kg.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla