Urząd Gminy Lubanie zapewnia dostępność strony podmiotowej Urzędu Gminy w Lubaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lubanie.com

Data publikacji strony internetowej: 15.12.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń

 1. pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
 3. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel, Acrobat PDF lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej,
 4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 5. mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,
 6. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
 7. zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.
 8. ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych: map oraz map interaktywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.12.16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przeglądu deklaracji dostępności, zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, dokonano w dniu 16 grudnia 2021 r.

– na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących,
– nie wszystkie elementy multimedialne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję,
– mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć,
– na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:
Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
Spacja – zaznaczenie checkboxu w formularzu
Spacja lub PgDn – przewinięcie strony w dół o jeden ekran

PgUp – przewinięcie strony w górę o jeden ekran

Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony
Ctrl i –  – pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home – przejście na górę strony
End – przejście na dół strony

Na stronie internetowej można korzystać z dodatkowego panelu dostępności

Panel jest dostępny jako menu rozwijane dostępne z każdej pozycji I miejsca w serwisie . Umożliwia zastosowanie funkcjonalności zgodnych ze standardem WCAG:

– powiększ tekst
– zmniejsz tekst
– skala szarości
– wysoki kontrast
– negatyw
– podkreślenie linków

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Rolirad, e-mail: lubanie@lubanie.com.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 542513312

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej: lubanie@lubanie.com.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Urząd Gminy w Lubaniu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Gminy Lubanie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Urząd Gminy Lubanie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 

Raport-o-stanie-zapewnienia-dost ępności-podmiotu-publicznego-UG-Lubanie

Raport-o-stanie-zapewnienia-dost ępności-podmiotu-publicznego-GOK-Lubanie

Raport-o-stanie-zapewnienia-dost ępności-podmiotu-publicznego-Biblioteka-Lubanie