Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Nowe zasady zgłaszania wycinki drzew

NOWE ZASADY  ZGŁASZANIA WYCINKI DRZEW

Urząd Gminy Lubanie informuje, że 2 czerwca 2017 roku ogłoszona została ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody(Dz.U. z 2017 roku poz. 1074),której przepisy obowiązują od 17 czerwca 2017 roku.


         Na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji nadal nie będzie potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednakże obowiązkowe będzie dokonanie w Urzędzie Gminy Lubanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Nie dotyczy to krzewów. Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm będzie przekraczał:

·      80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu  srebrzystego,

·      65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

·      50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.


W zgłoszeniu trzeba podać:

·      imię i nazwisko wnioskodawcy;

·      oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;

·      rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

         W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy Lubanie dokona oględzin drzewa, z których sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin (tzw. milcząca zgoda), pod warunkiem, że Wójt Gminy Lubanie nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

 

Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:

·      na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

·      na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

·      na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.

 

      Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia, przed dokonaniem oględzin,przed upływem 14 dni przeznaczonych na ewentualne wniesienie sprzeciwu przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

      Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Wójt Gminy Lubanie, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

      W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).
      Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:

·      80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

·      65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

·      50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.