Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zmiana czasu pracy w Urzędzie Gminy w Lubaniu

Zarządzenie nr 0050.13.2015 Wótja Gminy Lubanie z dnia 27 marca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Lubaniu

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 104/2010 Wójta Gminy Lubanie z dnia 12.01.2010r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Lubanie, wprowadza się następujące zmiany:

1. Rozdział VI Czasu pracy § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Czas pracy pracowników samorządowych wynosi 40 godzin na tydzień, który przestawia się następująco: pracownicy administracyjni:

         ♦ w poniedziałki, środy, czwartki - od godz. 7:30 do godz. 15:30;

         ♦ we wtorki - od godz. 7:30 do  godz. 17:00 ;

         ♦ w piątki - od godz. 7:30 do godz. 14:00 ;

2. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

                                                             § 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubanie.

                                                             § 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7.04.2015r.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubanie oraz wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubanie.