Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Lutowa, XXVIII sesja Rady Gminy

W dniu, 27 lutego 2014r. (czwartek)  o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XXVIII sesja Rady Gminy. W trakcie lutowego posiedzenia radnym przedstawiona zostanie informacja o średnich wynagrodzeniach w szkołach prowadzonych przez gminę, a także sprawozdania z dzialalności Rady i jej komisji za 2013 rok. Kolejne punkty poświęcone będą między innymi dwóm gminnym programom na rok 2014: "Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" oraz "Opieki nad zwierzętami bezdomnymi". Radni zadecydują też o wodrębnianiu (bądź nie) funduszu sołeckiego na 2015r. Proponowany porządek obrad poniżej:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy

4. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego                                            nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubanie.

5. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz jej komisji za rok 2013

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2014

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na rok 2014

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania                                                             Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na rok 2014

9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie fuduszu sołeckiego w roku 2015

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania                                               świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych                                           wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w                                                 zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania                                   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubanie"  w 2014r.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej                                                 Gminy Lubanie na lata 2014 - 2020.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014r.

14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

15. Zakończenie obrad.

 

Protokół z XXVII sesji Rady Gminy wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy – pokój Nr 13.