Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Grudniowa, XXVII sesja Rady Gminy

W poniedziałek, 30 grudnia 2013r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XXVII sesja Rady Gminy. Przedmiotem obrad ostatniego w tym roku kalendarzowym posiedzenia będą między innymi: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan gospodarki niskoemisyjnej, budżet gminy na rok 2014 oraz prognoza finansowa na lata 2014-2020. Ponadto radni podejmą również uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych, odpłatności za usługi opiekuńcze, opłat za posiadanie psów oraz zbycia nieruchomości położonej w Probostwie Dolnym.

Proponowany porządek sesji poniżej:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 18/8,  położonej w m. Probostwo Dolne gm. Lubanie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2014 rok dla zakładu budżetowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Lubanie.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw: Lubanie, Mikanowo A, Mikanowo B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Siutkówek, Barcikowo, Włoszyca.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 – 2020.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2014.

16. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

17. Zakończenie obrad