Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXVI, listopadowa sesja Rady Gminy Lubanie

W dniu 8 listopada 2013r. (piątek) o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XXVI sesja Rady Gminy. W proponowanym porządku obrad zawarto m. in. informacje o wynikach analizy oświadczeń majątkowych oraz stanie realizacji i wydatków związanych z przebudową drogi Mikanowo - Siutkówek (II etap). Radni podejmą również uchwały w sprawach podatkowych, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy

5. Przedstawienie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy

6. Przyjęcie informacji w sprawie stanu realizacji oraz wydatków poniesionych na przebudowę drogi powiatowej Mikanowo - Siutkowo - etap II

7. Podjęcie uchwał w sprawach podatkowych:

a)  w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych

b)  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2013 - 2020

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2013 rok

10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

11. Zakończenie obrad