Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Sprawdż projekt operatu - to dotyczy Twojego gruntu i budynków

 

W  siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 49 (w sali PODGiK na parterze) w dniach od 18 lutego do 08 marca 2013 r., w poniedziałki, środy i czwartki godzinach od 11.00 do 15.00, we wtorki i w piątki w godzinach od 9.00 do 14.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Lubanie. Pełna treść informacji Starosty Włocławskiego poniżej:

 

INFORMACJA

STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO

z dnia 04 lutego 2013 r.

w sprawie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Lubanie, pow. włocławski obejmującego obręby: Barcikowo, Bodzia, Gąbinek, Janowice, Kałęczynek, Kaźmierzewo, Kocia Górka, Kucerz, Lubanie, Mikanowo, Probostwo Dolne, Probostwo Górne, Przywieczerzyn Kolonia, Sarnówka, Siutkówek, Tadzin, Ustronie i Zosin.

Na podstawie art. 7d pkt. 1 i art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) Starosta Włocławski informuje, że w lokalu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku przy 

ul. Św. Antoniego 49, w sali PODGiK na parterze, w terminie od 18 lutego do 08 marca 2013 r., w poniedziałki, środy i czwartki godzinach od 1100 do 1530, we wtorki i w piątki w godzinach od 900 do 1400, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla obszaru gminy Lubanie.

Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne wnioski i uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualnie błędy i nieprawidłowości. Z czynności wyłożenia sporządzony będzie protokół. Zgłaszający uwagi zostaną poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia.

Po wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego stanie się operatem ewidencji gruntów i budynków, o czym Starosta Włocławski informuje poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W terminie 30 dni od daty ogłoszenia zainteresowani będą mogli zgłaszać zarzuty do danych ujawnionych w operacie. Zarzuty wniesione po tym terminie traktowane będą jako oddzielne wnioski o zmianę danych ewidencyjnych. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzygnie w drodze decyzji. Do czasu rozstrzygnięcia, w stosunku do danych objętych postępowaniem, nie będą one wiążące. 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku – tel. (54) 230-46-80 lub (54) 230-46-93.