Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Kwietniowa, XIII sesja Rady Gminy

 

W poniedziałek,  30 kwietnia 2012 r.  o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XIII sesja Rady Gminy. Przedmiotem obrad będzie między innymi: zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011r., a także gospodarka odpadami. Proponowany porządek obrad poniżej:

Proponowany porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Lubanie:                                                                                                                                

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy

5. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2011r.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalnośći GOPS za 2011rok oraz informacji o                                                                                               skali potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012

7. Przyjęcie informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania                                                odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników                                         bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w m. Probostwo Dolne.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej                                              Gminy Lubanie na lata 2012 – 2017.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012

12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

13. Zakończenie obrad.