Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Lutowa, XI sesja Rady Gminy Lubanie

W piątek, 10 lutego 2011r. o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się XI sesja Rady Gminy. Radni przyjmą między innymi Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  na lata 2011 - 2032 i informację o srednich wynagrodzeniach nauczycieli. Podejmą też uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2012r. oraz zatwierdzą plany pracy komisji stałych Rady Gminy. Proponowany porządek obrad poniżej:

Porządek Obrad XI Sesji Rady Gminy Lubanie

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3.  Przyjęcie porzadku obrad

4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy

5. Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Lubanie

6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz jej Komisji za rok 2011

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2012

8. Podjęcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na rok 2012

9. Podjęcie uchwaly w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" na rok 2012

10. Podjęcie uchwaly w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w roku 2013

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy lubanie na lata 2011 - 2032" wraz z inwentaryzacją

12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwaly w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2012 - 2017

14. Podjęcie uchwaly zmnieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2012

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Lubanie

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Lubanie

17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

18. Zakończenie obrad