Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Becikowe i dodatek z zaświadczeniem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się o dodatek zaświadczenia iż matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia tego zaświadczenia oświadczeniem). Wzór przedmiotowego zaświadczenia określony został we wchodzącym w życie 1.01.2012 r. rozporządzeniu w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

 

Komunikat w sprawie Rządowego Programu Wspierania Osób Pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne

GOPS Lubanie informuje iż  stosownie do Uchwały Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.  osoby mające w listopadzie i grudniu 2011r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie Ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z poźniejszymi zmianami) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Osoby, którym świadczenie za miesiąc XI lub XII 2011r. przyznane zostanie po 31 października br. powinny złozyć wniosek w terminie 7 dni od dnia w którym decyzja o przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Osobom mającym już ustalone prawo do świadczenia termin składania wniosków minął dnia 31.10.2011r. Pomoc realizowana będzie ze środków budżetu państwa, zaś wnioski złożone do GOPS po upływie ww terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.