Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Wójt rozliczony

Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informacji kierownika posterunku Policji w Lubaniu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2009 roku (o tym  w jednym z najbliższych wydań „Tygodnika Kujawskiego”), a przede wszystkim udzielenie wójtowi absolutorium z wykonania budżetu w 2009 roku, były najważniejszymi punktami obrad XXXIII sesji Rady Gminy Lubanie (RG).

Budżet gminy Lubanie uchwalony był w grudniu 2009 roku i wraz z uchwałami okołobudżetowymi opublikowany  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i po uwzględnieniu zmian w ciągu roku  przewidywał plan dochodów w wysokości 12.789.995 zł, który de facto zrealizowano na kwotę 13.257.965 zł, co stanowi 103,7 proc. planu., z czego 56,9 proc. to dochody własne, 14.7 proc. dotacje celowe, a 28,4 proc. subwencja ogólna. - Dochody własne, głównie w wyniku zwiększenia wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w porównaniu do 2008 roku wzrosły o 657.849 zł, ale naszych podatników, podobnie, jak w latach poprzednich nie obciążaliśmy zbyt wysokimi podatkami, pozostawiając stawki do wymiaru podatku na niezmienionym poziomie – mówiła Grażyna Pruchnicka, skarbnik gminy (na zdjęciu).

W swoim wystąpieniu wójt Sławomir Piernikowski zwrócił m.in. uwagę na niektóre ważne elementy budżetu, z których na pierwszy plan wysuwa się niespełna 8. proc.  dług publiczny gminy na koniec 2009 roku (7,56 proc.) oraz zwiększenie o blisko 3 mln złotych wartość składników mienia komunalnego z wykorzystaniem zaplanowanych środków na inwestycje na poziomie 97.6 proc.

Ważną podstawę do oceny realizacji budżetu była opinia komisji rewizyjnej RG, którą przedstawił Krzysztof Gronowski, jej przewodniczący oraz uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w wyniku głosowania radni jednomyślnie udzielili absolutorium S. Piernikowskiemu, który powiedział: - Z największą przyjemnością zwracam uwagę na bardzo dobrze układającą  się współpracę na linii wójt – Rada Gminy, która nie powodowała zbędnych konfliktów a pozwalała na wdrożenie i pełną realizację zamierzonych planów i za to serdecznie dziękuję.