Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Podmiot ważny dla gminy

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie (ZUK) utworzono w 2004 roku jako jednostkę budżetową, zajmującą się produkcją i sprzedażą wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, produkcją ciepła oraz eksploatacją składowiska nieczystości stałych.
ZUK jest jedynym producentem i dostawcą wody dla 1196 odbiorców na terenie gminy Lubanie - mówi Tadeusz Pałgan, kierownik zakładu (na zdjęciu). - Woda wydobywana jest z trzech studni głębinowych położonych w m. Lubanie, z których każdą wyposażono w stację uzdatniania gwarantującą odpowiednie parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne, a o dobrej jakości wody świadczą wyniki badań prowadzonych przez stosowne podmioty, o czym każdorazowo informujemy mieszkańców gminy.
Istotną dla gminy rolę spełnia odbiór ścieków i ich oczyszczanie. Do sieci kanalizacyjnej o długości 14, 8 km trafiają nieczystości z niektórych sołectw, i kierowane są do gminnej oczyszczalni.
Rzeczywiście nie wszystkie gospodarstwa indywidualne są włączone do sieci kanalizacyjnej - uzupełnia T. Pałgan. - W takich przypadkach nieczystości są odbierane przez wozy asenizacyjne, którymi dysponuje Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko”, firma działająca w m. Mikorzyn na terenie gminy Lubanie.
Eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w m. Kucerz to kolejne zadanie nałożone na lubański ZUK. Decyzja wydana przez Starostwo Powiatowe określa m.in. wszystkie aspekty związane z warunkami użytkowania i rodzajami odpadów, które mogą być tam składowane. W zezwoleniu zapisano również sposób wypełniania niecki składowiska oraz odpowiedniego układanie złożonych odpadów.
ZUK nie dysponuje sprzętem do zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, dlatego tę czynność powierzono ZGK „Groneko”, właścicielowi odpowiedniego parku samochodowego, przeznaczonego do odbioru odpadów.
Co prawda ta czynność nie stwarza problemu na linii mieszkaniec – składowisko odpadów, jednak trzeba zwrócić uwagę na małą segregację śmieci, prowadzoną przez mieszkańców -mówi T. Pałgan. - To problem na tyle ważny, że wkrótce będą podjęte działania niejako wymuszające odpowiednią segregację.