Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Wójt gminy Lubanie ogłasza konkurs na dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lubaniu

Wójt Gminy Lubanie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lubaniu

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba  zajmująca stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89 poz. 82 6 i nr 189 poz. 1854 z póź. zm.)z tekstem rozporządzenia można zapoznać się w siedzibie ZEAS Lubanie 61.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2.  życiorys z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia w przypadku osoby będącej nauczycielem,

4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

6. ocenę pracy, o której mowa w $ 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań ,jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r., - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr.118,poz. 1112 z póź. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art.31 ust1 pkt 4 ustawy z dnia17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr.14 poz.114 ze zm.),

11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr. 101, poz. 926 z póź. zm. W celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

12. w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. – informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w związku z kandydowaniem na stanowisko dyrektora zespołu szkół, zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63 poz. 425).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W LUBANIU”.

w  terminie do dnia 27.05.2008r. do godz.15.00 w pok. Nr 1 Urzędu Gminy Lubanie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lubanie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.