Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Regulamin korzystania z boiska "Orlik" oraz boiska do koszykówki

 

Regulamin korzystania z boiska „Orlik” oraz boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubaniu na czas ograniczeń wynikających ze stanu epidemii obowiązujący od 12 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
Rezerwacji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:15 do 20:00 pod numerem telefonu: 575-787-057.

I. Ogólne zasady:
1. Boiska są czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach: od 13.15 do 20.00,
a. wejścia na boiska odbywają się o następujących godzinach z 15 minutową przerwą na dezynfekcję urządzeń:
- 13:15 do 14:45,
- 15:00 do 16:30,
- 16:45 do 18:15,

– 18:30 do 20:00.
2. Wejście na boiska jest udostępnione wyłącznie głównym wejściem pod kontrolą pracownika nadzorującego boiska.
3. Ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego korzystanie z boisk możliwe jest po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w dni powszednie w godzinach 13:15 – 20:00 pod numerem telefonu: 575-787-057.
4. Dla korzystających udostępniony jest WC (TOI TOI). Szatnie i prysznice pozostają zamknięte.
5. Użytkownicy korzystają z boisk przy w pełni sprawnych urządzeniach na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za zniszczenia, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie lub rodzice. Pracownicy nadzorujący boiska nie będą odpowiadali za bezpieczeństwo osób korzystających z boisk.

II. Obowiązki osób nadzorujących:
1. Otwieranie i zamykanie głównego wejścia dla osób udających się na boiska.
2. Nadzorowanie osób i sposobu korzystania z obiektu:
- przestrzeganie obowiązku zasłaniania nosa i ust przez osoby wpuszczane na teren boisk
w momencie dotarcia na obiekt,
- przestrzeganie zasad zachowania dystansu przez te osoby,
- prowadzenie rejestru osób korzystających z boisk,
- nadzorowanie obowiązku dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
- otwieranie i zamykanie głównego wejścia,
- dezynfekcja urządzeń,
- podejmowanie interwencji w przypadku nieprzestrzegania przez uczestników niniejszych zasad.

III. Obowiązki osób korzystających z obiektów sportowych polegają na stosowaniu się do zapisów niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w szczególności do obowiązku:
- stosowania się do poleceń pracownika nadzorującego boiskami,
- zachowania zalecanego dystansu,
- dezynfekowania rąk przed wejściem na teren boisk i ich opuszczeniem,
- zasłaniania nosa i ust poza terenem samych boisk,
- przebywania i korzystania wyłącznie z terenu sportowego dopuszczonego do użytkowania,
- niekorzystania z szatni i umywalni,
- korzystający z obiektu mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego,
- zgłoszenia pracownikowi nadzorującemu o zakończeniu korzystania z boiska,
- korzystania z obiektu w wyznaczonych godzinach,
- rezerwowania obiektu przez osoby indywidualne i grupy zorganizowane.

IV. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boisk zabrania się:
  -używania butów sportowych nieprzystosowanych do danej nawierzchni boiska,
  -niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska,
  -wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  -palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek,
  -przebywania osobom będących po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  - zaśmiecania obiektu,
  - wnoszenia na boisko sportowe wszelkich niebezpiecznych przedmiotów,
- przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
  - z boisk nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników tzn. opadów, silnego wiatru.