Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XVIII sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 29 kwietnia 2021 r.  (czwartek) o godz. 14 .30 odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Lubanie w formie zdalnego trybu obradowania.

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji Komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie za 2020 rok.

6.      Przyjęcie informacji o zakresie działań podjętych w dziedzinie  kultury i rozrywki w gminie  w roku 2020.

7.      Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.

8.      Przyjęcie sprawozdania GOPS-u z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu

          funkcji opiekuńczo-wychowawczych za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie na rok 2021.

9.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2021.

10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie

          na lata 2021-2028.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej wyrażenia przez tutejszą radę gminy opinii w sprawie

          przeprowadzenia referendum ludowego do podmiotu właściwego.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej udzielenia poparcia dla Rządu Tymczasowej Rady Stanu

           Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego do podmiotu właściwego.

13.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dotyczącej uruchomienia szkół dla dorosłych do podmiotu

           właściwego.

14.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych w miejscowości

            Kolonia Ustrońska.

15.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "

            KZN - Toruński" sp. z o.o.

16.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju

            Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

17.      Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki

            i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”.

18.      Informacje bieżące, wolne wnioski.

19.      Zakończenie obrad.

Oglądaj online