Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XIV sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 30 września 2020 r.  (środa) o godz. 14 .00 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Lubanie w formie zdalnego trybu obradowania.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2020.

6.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata

         2020-2027.

7.      Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej

          prognozy  finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

8.     Przyjęcie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącej

         Rady Gminy.

9.      Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu

         Piłkarskiemu za I półrocze 2020 roku.

10.    Przyjęcie informacji o wynikach z egzaminu klas VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy

         Lubanie”.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji” dla gminy Lubanie na lata

         2018-2023.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej,

         ustalenia przebiegu dróg .

14.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubanie

         oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1września 2020 roku.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

          podstawowych prowadzonych przez gminę Lubanie.

16.     Informacje bieżące, wolne wnioski i zapytania.

17.     Zakończenie obrad.

Sesja online - zobacz