Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu na najciekawszy plakat

 prezentujący sposoby walki z Koronawirusem

 

 

§ 1

ORGANIZATOR

1.    Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu.

§ 2

CEL KONKURSU

1.        Celem konkursu jest upowszechnianie sposobów zabezpieczania się przed zarażeniem Koronawirusem, poprzez wykorzystanie ciekawych form plastycznych.

§ 3

PRZEDMIOT KONKURSU

1.    Udział w konkursie polega na stworzeniu plakatu informacyjnego, zwanego dalej plakatem, prezentującego sposoby zabezpieczania się przed zarażeniem Koronawirusem (plakat powinien zawierać formy graficzne oraz odpowiednie hasła) i zgłoszenie go do postępowania konkursowego.

                                                                                            § 4

UCZESTNICY KONKURSU

1.    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej (osoby do 18.tego roku życia) z terenu Gminy Lubanie.

§ 5

POSTANOWIENIA KONKURSU

1.    Plakaty mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. farby, kredki, wycinanki).

2.    Zdjęcia plakatów  należy wysyłać w dniach 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r. na adres e-mail: goklubanie@lubanie.com.

3.    Zdjęcia plakatów mogą wysyłać Opiekunowie (np. rodzice) dzieci, co jest równoczesne ze zgłoszeniem plakatu do postępowania konkursowego.

4.    W mailu prosimy o informację na temat autora plakatu, tzn. imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.

5.     Organizator zastrzega sobie prawo publikacji plakatów na profilu facebookowym Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu w terminie 30.03.2020 r.-03.04.2020 r.

6.    W terminie 30.03.2020 r.-03.04.2020 r. nadesłane prace konkursowe zostaną poddane głosowaniu poprzez kliknięcia „Lubię to”.

7.    W ramach konkursu nagrodzeni zostaną autorzy plakatów, które uzyskały do dnia 03.04.2020 r. do godz. 12.00  największą liczbę polubień pod zdjęciem pracy.

8.    W ramach konkursu zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody, którymi są zestawy przyborów szkolnych.

§ 6

OŚWIADCZENIA AUTORA

1.    Opiekun uczestnika konkursu, oświadcza, że dostarczone przez niego prace są własnością autora i że przysługuje mu do nich całość praw autorskich oraz, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich.

2.    Opiekun uczestnika wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię i nazwisko, wiek oraz miejsce zamieszkania (miejscowość).

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z. U. z 2002, nr. 101, poz 26 z późn. zm.). Administratorami danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest Organizator Konkursu.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2.      We wszystkich sprawach spornych decyduje Organizator. Jego decyzja jest niepodważalna, ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.

3.      Organizator konkursu może w dowolnej chwili odwołać konkurs.

4.      Z powodu odwołania konkursu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.