Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 3/2019

Załączniki:

1.Wniosek o przyznanie pomocy.

1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

3. Wzór Biznesplanu

3. Wzór Biznesplanu

4. Biznesplan tabele finansowe

5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

6. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikiem.

6a. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikiem.

7 Wniosek o płatność.pdf

7. Wzór formularza wniosku o płatność.

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

9. Wykaz faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentującej poniesione koszty.

10. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu.

11. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.

12. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia. Załącznik nr 12

13 LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJíCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI.pdf

14 CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE LSR, PRZEDSIĘWZIĘCIA WRAZ ZE WSKAZANIEM PLANOWANYCH DO OSIĄGNʦCIA W RAMACH NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY.pdf

15. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) - Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej. Załącznik nr 15

16. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD. Załącznik nr 16

17. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych. Załącznik nr 17

18. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.

19. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.