Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Probostwie Górnym i Probostwie Dolnym zgodnie z wykazem z 13 listopada 2007

WÓJT GMINY LUBANIE

Ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Probostwie Dolnym i w Probostwie Górnym gmina Lubanie zgodnie z wykazem z dnia 13.11.2007 roku

  1. Nieruchomości oznaczone geodezyjnie numerami 20/24 o pow. 765 m2 położona w Probostwie Dolnym przeznaczona w studium zagospodarowania przestrzennego gminy na cele usługowo – mieszkaniowe i inne; 20/37 o powierzchni 72 m2 położona w Probostwie Dolnym przeznaczona w studium zagospodarowania przestrzennego gminy na cele usługowe i inne; 16/3 o powierzchni 797 m2 położona w miejscowości Probostwo Górne przeznaczona w studium zagospodarowania przestrzennego gminy na cele usługowo – handlowe i inne.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 20/24 położonej w Probostwie Dolnym wynosi 7.308 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiem złotych) plus koszty sporządzenia aktu notarialnego. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 730 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 16/3 położonej w Probostwie Górnym wynosi 7.308 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta osiem złotych) plus koszty sporządzenia aktu notarialnego. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 730 zł.

Minimalne postąpienie dla działek Nr 20/24 oraz Nr 16/3 wynosi 150 zł.

Cena wywoławcza nieruchomości oznaczonej numerem 20/37 położonej w Probostwie Dolnym wynosi 708 zł (słownie: siedemset osiem złotych) plus koszty sporządzenia aktu notarialnego. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 70 zł.

Minimalne postąpienie dla działki Nr 20/37 wynosi 50 zł.

Wadium należy wpłacać do dnia 25.01.2008 roku do godziny 12 00 w kasie Urzędu Gminy, a dowód wpłaty przedstawić Komisji w dniu przetargu.

2. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30.01.2008 roku o godzinie 10 00 w Urzędzie Gminy Lubanie pokój Nr 7.

3. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w gotówce.

  1. Wniesione wadium przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później,niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
  3. Nieruchomość jest wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich.
  4. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubanie pokój Nr 3 lub tel. (054) 251-33-12.