Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ogłoszenie konkursu 1/2018

Załączniki:

zał.1 Wniosek o Przyznanie Pomocy

zał. 2 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

zał. 3 Biznesplan

zał. 4 Biznesplan tabele finansowe

zał. 5 Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

zał. 6 Umowa o przyznaie pomocy

zał. 6a Wykaz działek - zał. nr 2 do umowy o przyznanie pomocy

zał. 7 Wniosek o płatność

zał. 8 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

zał. 9 Wykaz faktur lub innych dokumentów o równowaznej wartości dowodowej

zał. 10 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

zał. 11 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

zał. 12 Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia Konkurs nr 1/2018

zał. 13 Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru   

        operacji

zał. 14 Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach

        naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.

zał. 15 Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW)

zał. 16 Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD

zał. 17 Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych

zał. 18 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ informacja po realizacji biznesplanu

zał. 19 Informacja pomocnicza przy wypełniania formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacja po

       realizacji biznesplanu