Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zapytanie ofertowe o cenę świadczenia usług opiekuńczych dla dzieci z autyzmem

Szacowanie wartości zamówienia

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 dzieci z autyzmem z terenu gminy Lubanie

Na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( t.j Dz.U. z 2017r. poz.2077)  w zw.  z   art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2017r.poz.1579 )

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Zwraca się do osób chętnych z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia usług opiekuńczych dla
 2 dzieci z autyzmem z gminy Lubanie ( w miejscu ich zamieszkania)

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ,  87-732 Lubanie 28a, powiat włocławski tel. 54 251 3413

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
 z zaburzeniami psychicznymi

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 letniego chłopca  i  4 letniego chłopca
z autyzmem wczesnodziecięcym w miejscu zamieszkania polegających na prowadzeniu zajęć logopedycznych i pedagogicznych.

Wymiar godzin z zakresu logopedii – razem 30 godzin miesięcznie dla 2 dzieci

                               z zakresu terapii pedagogicznej  - razem 20 godzin miesięcznie dla 2 dzieci

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

1)      Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

- kształtowanie umiejętności i zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

-prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

       2)     Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie
              objętym przepisami ustawy z dnia 27  sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
             finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz.U. z 2015r.poz.581 z  późń.zm)                                   -współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego
              i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby   
              korzystającej ze specjalistycznych usług

Termin realizacji zamówienia: 01 luty 2018 do 31 grudnia 2018r.

Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe

 

Niezbędne wymagania:

Osoba podejmująca się wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006r.  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.

1.       Posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej,

Opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.       Wykazać się  co najmniej półrocznym  stażem w jednej z następujących jednostek:

1)      Placówce terapii lub placówce oświatowej( tj. przedszkole, szkoła, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

2)      Szpitalu psychiatrycznym;

3)      Ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

4)      Jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

5)      Zakładzie rehabilitacji;

6)      Innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.       Posiadać udokumentowane  przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 Kryteria oceny ofert: cena brutto 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ,zawierająca    koszt dojazdu do miejsca zamieszkania dziecka.

Kryterium wyboru stanowi cena

Wymagane dokumenty: oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymiwraz z dojazdem do miejsca wykonywania usług,

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć do dnia 26 stycznia 2018r.na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik

a)      pocztą ,kurierem  lub osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 87-732 Lubanie 28a,

b)      e-mailem na adres: gops_lubanie @op.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

Osoba do kontaktu z Oferentami jest P. Mariola Danielewska   tel. 54 251 34 13,